Ακαδημαϊκά

Διαλέξεις διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου

Διάλεξη I – Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή

Οι υπολογιστικές συσκευές σήμερα είναι εργαλεία επικοινωνίας, πληροφόρησης, δημιουργικότητας, διασκέδασης, επίλυσης επιστημονικών προβλημάτων, εκπαίδευσης, παραγωγικότητας κλπ., τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο. Εμείς καθημερινά χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές με μία σχέση αλληλεπίδρασης και τελικά επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη II – Διαδραστικότητα και κανόνες σχεδίασης

Υπάρχουν πολλές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση με επίκεντρο τον χρήστη. Ο σχεδιασμός βασίζεται στη ρητή κατανόηση των χρηστών, των εργασιών και των περιβαλλόντων. Καθοδηγείται και βελτιώνεται από αξιολόγηση με επίκεντρο τον χρήστη και απευθύνεται σε ολόκληρη την εμπειρία χρήστη . Η διαδικασία περιλαμβάνει τους χρήστες σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης και είναι επαναληπτική.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη III – Διαχείριση περιεχομένου σε πολλαπλά και συγκλίνοντα ψηφιακά κανάλια και συσκευές

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου αφορά στη δημιουργία, στη διαχείριση και στη βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, ένα dCMS είναι μια εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται στη δημιουργία, επεξεργασία και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη IV – Αρχιτεκτονική της πληροφορίας

Ο Σημασιολογικός Ιστός, μερικές φορές γνωστός ως Web 3.0 είναι μια επέκταση του World Wide Web μέσω προτύπων που ορίζονται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C). Ο στόχος του Σημασιολογικού Ιστού είναι να κάνει τα δεδομένα του Διαδικτύου αναγνώσιμα από μηχανή (ΑΙ & ML).

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη V – Τμήματα περιεχομένου ανεξαρτήτως καναλιού ή πιθανού καναλιού

Η δημιουργία περιεχομένου δεν ήταν ποτέ αρκετά αποτελεσματική. Η διατήρηση και η επαναχρησιμοποίηση κομματιών και τμημάτων κειμένου είναι συνήθως μια ακατάστατη δραστηριότητα και οδηγεί σε εργασίες επιρρεπείς σε σφάλματα, που περιλαμβάνουν αντιγραφή – επικόλληση.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VI – Οργάνωση ψηφιακών στοιχείων μέσω μεταδεδομένων

Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα. Κατά κανόνα, ένα σύνολο μεταδεδομένων περιγράφει ένα άλλο σύνολο δεδομένων, το οποίο αποτελεί μια πηγή. Τα μεταδεδομένα μπορεί να περιγράφουν μια ολόκληρη συλλογή ή ένα απλό αντικείμενο ή ένα επιμέρους τμήμα του και ενσωματώνονται με τα δεδομένα ή αποθηκεύονται σε ξεχωριστό αρχείο.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VII – Εξατομίκευση περιεχομένου και τμηματοποίηση χρηστών

Η εξατομίκευση περιεχομένου είναι μια στρατηγική που προσαρμόζει τις ιστοσελίδες και άλλες μορφές περιεχομένου στα χαρακτηριστικά ή τις προτιμήσεις των μεμονωμένων χρηστών. Τα δεδομένα επισκεπτών χρησιμοποιούνται για την παροχή σχετικού περιεχομένου που αυξάνει τόσο την ικανοποίηση των χρηστών όσο και την πιθανότητα μετατροπής τους σε δυνητικού πελάτη.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VIII – Αρχές βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης

Ο κόσμος της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης είναι περίπλοκος και συνεχώς μεταβαλλόμενος, αλλά μπορείτε εύκολα να κατανοήσετε τα βασικά και ακόμη και μια μικρή γνώση SEO μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Τα δεδομένα υπάρχουν παντού στο SEO, από τα αναλυτικά στοιχεία των επισκεπτών έως την έρευνα λέξεων κλειδιών και ειδικά τη δημιουργία συνδέσμων.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη XI – Digital Asset Management χρησιμοποιώντας WordPress (1/2)

Σε ένα καλά λειτουργικό και έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DAM), όλο το περιεχόμενο ή το περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύεται και καταχωρείται σε ένα κεντρικό αποθετήριο. Αυτό πρέπει να γίνει σωστά, ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες σωστά και κυρίως γρήγορα.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη XIΙ – Digital Asset Management χρησιμοποιώντας WordPress (2/2)

Οι κατηγορίες WordPress είναι ένας πολύ βολικός τρόπος για να οργανώσετε τις αναρτή σεις σας. Μπορείτε να έχετε κατηγορίες “γονέων” και “παιδιών”, καθιστώντα ς δυνατή την ιεραρχική διάταξη των αναρτήσεών σας. Επιπλέον, μία ανάρτηση μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Αυτό σας δίνει μεγάλη ευελιξία για να εμφανίζετε ακριβώς τις δη μοσιεύσεις που θέλετε, ακριβώς όπως τις θέλετε σε widget, μενού ή απευθείας στο θέμα σας στο WordPress.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.


Διαλέξεις επιχειρηματικότητας

Διάλεξη I – Επιχειρηματικότητα

Από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση και την ένταξη του προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά, εγκαθιδρύονται διεργασίες οι οποίες πλαισιόνονται από τον ορισμό του όρου επιχειρώ.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη II – Σύσταση επιχείρισης

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης, ανάλογα πάντα με την νομική της μορφής, απαιτούνται να πραγματοποιηθούν κατάλληλα βήματα και διαδικασίες, ώστε να καλύψουν τα προβλεπόμενα του νόμου, του εμπορικού δικαίου, των επιμελητηρίων, των ασφαλιστικών ταμείων και της φορολογίας εισοδήματος.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη IΙΙ – Οργάνωση

Τμηματοποίηση νοείται ο επιμερισμός του συνόλου των αρμοδιοτήτων της επιχείρησης, το οποίο υποδιαιρείται σε κατηγορίες, υποτμήματα. Η σχεδίαση της τμηματοποίησης της επιχείρησης μπορεί να είναι ποιοτική και ποσοτική.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη IV – Διαχείριση

Η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης για την επίτευξη καθορισμένων στόχων. Η διαχείριση συχνά περιλαμβάνεται ως παράγοντας παραγωγής μαζί με; μηχανές, υλικά και χρήματα.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη V – Marketing

Μarketing είναι η διαδικασία προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης/ οργανισμού. Είναι η αναγνώριση των αναγκών των πελατών, ο προσδιορισμός της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν/υπηρεσία, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων πελατών και οι τρόποι αμείωτης ζήτησης του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VI – Πωλήσεις

Πώληση είναι η σύμβαση μεταξύ προσώπων (φυσικών ή νομικών) στην οποία ο ένας από τους δύο συμβαλλόμενους αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός πράγματος (δικαιώματος, αγαθού κλπ) στον άλλο συμβαλλόμενο έναντι κάποιου χρηματικού τιμήματος, το οποίο έχει συμφωνηθεί από πριν.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VII – Οργάνωση παραγωγής

Ως οργάνωση και διοίκηση παραγωγής, ορίζεται ο συνδυασμός των ενεργειών σχεδιασμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και βελτίωσης τύπου ενός ή πολλών παραγωγικών συστημάτων.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VIII – Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η καλή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (HRM) είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η πρακτική της διαχείρισης των ανθρώπων για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.


Επιχειρηματικά πλάνα

COSMOS4U Πλάνο 2014-2018

COSMOS4U Πλάνο 2014

COSMOS4U Πλάνο 2015

COSMOS4U Πλάνο 2016

COSMOS4U Πλάνο 2017

COSMOS4U Πλάνο 2018


Διαλέξεις επιχειρησιακής έρευνας

Αλγόριθμος Dijkstra

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι επίλυσης δικτύων είναι οι αλγόριθμοι Dijsktra και Floyd. Εδώ εξετάζουμε τον αλγόριθμο Dijsktra θεωρώντας ότι ο αλγόριθμος Floyd εντάσσεται στον Dijkstra.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Graphics & Simplex Method

Ο γραμμικός προγραμματισμός (Γ.Π., Linear Programming, L.P.) ή αλλιώς γραμμική βελτιστοποίηση, είναι μέθοδος για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (για παράδειγμα: μέγιστο κέρδος ή ελάχιστο κόστος) σε ένα μαθηματικό υπόδειγμα, του οποίου οι προϋποθέσεις (περιορισμοί) είναι ένα σύνολο γραμμικών σχέσεων των μεταβλητών του.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Aλγόριθμος Bellman – Ford

Όπως και ο αλγόριθμος της Dijkstra, ο Bellman – Ford εφαρμόζεται με χαλάρωση (relaxation), στην οποία οι εκτιμήσεις στη σωστή απόσταση αντικαθίστανται από καλύτερες μέχρι να φτάσουμε τελικά στη λύση.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.