Ακαδημαϊκά

Διαλέξεις επιχειρηματικότητας

Διάλεξη I – Επιχειρηματικότητα

Από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση και την ένταξη του προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά, εγκαθιδρύονται διεργασίες οι οποίες πλαισιόνονται από τον ορισμό του όρου επιχειρώ.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη II – Σύσταση επιχείρισης

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης, ανάλογα πάντα με την νομική της μορφής, απαιτούνται να πραγματοποιηθούν κατάλληλα βήματα και διαδικασίες, ώστε να καλύψουν τα προβλεπόμενα του νόμου, του εμπορικού δικαίου, των επιμελητηρίων, των ασφαλιστικών ταμείων και της φορολογίας εισοδήματος.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη IΙΙ – Οργάνωση

Τμηματοποίηση νοείται ο επιμερισμός του συνόλου των αρμοδιοτήτων της επιχείρησης, το οποίο υποδιαιρείται σε κατηγορίες, υποτμήματα. Η σχεδίαση της τμηματοποίησης της επιχείρησης μπορεί να είναι ποιοτική και ποσοτική.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη IV – Διαχείριση

Η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης για την επίτευξη καθορισμένων στόχων. Η διαχείριση συχνά περιλαμβάνεται ως παράγοντας παραγωγής μαζί με; μηχανές, υλικά και χρήματα.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη V – Marketing

Μarketing είναι η διαδικασία προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης/ οργανισμού. Είναι η αναγνώριση των αναγκών των πελατών, ο προσδιορισμός της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν/υπηρεσία, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων πελατών και οι τρόποι αμείωτης ζήτησης του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VI – Πωλήσεις

Πώληση είναι η σύμβαση μεταξύ προσώπων (φυσικών ή νομικών) στην οποία ο ένας από τους δύο συμβαλλόμενους αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός πράγματος (δικαιώματος, αγαθού κλπ) στον άλλο συμβαλλόμενο έναντι κάποιου χρηματικού τιμήματος, το οποίο έχει συμφωνηθεί από πριν.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VII – Οργάνωση παραγωγής

Ως οργάνωση και διοίκηση παραγωγής, ορίζεται ο συνδυασμός των ενεργειών σχεδιασμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και βελτίωσης τύπου ενός ή πολλών παραγωγικών συστημάτων.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Διάλεξη VIII – Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η καλή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (HRM) είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η πρακτική της διαχείρισης των ανθρώπων για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.


Επιχειρηματικά πλάνα

COSMOS4U Πλάνο 2014-2018

COSMOS4U Πλάνο 2014

COSMOS4U Πλάνο 2015

COSMOS4U Πλάνο 2016

COSMOS4U Πλάνο 2017

COSMOS4U Πλάνο 2018


Διαλέξεις επιχειρησιακής έρευνας

Αλγόριθμος Dijkstra

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι επίλυσης δικτύων είναι οι αλγόριθμοι Dijsktra και Floyd. Εδώ εξετάζουμε τον αλγόριθμο Dijsktra θεωρώντας ότι ο αλγόριθμος Floyd εντάσσεται στον Dijkstra.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Graphics & Simplex Method

Ο γραμμικός προγραμματισμός (Γ.Π., Linear Programming, L.P.) ή αλλιώς γραμμική βελτιστοποίηση, είναι μέθοδος για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (για παράδειγμα: μέγιστο κέρδος ή ελάχιστο κόστος) σε ένα μαθηματικό υπόδειγμα, του οποίου οι προϋποθέσεις (περιορισμοί) είναι ένα σύνολο γραμμικών σχέσεων των μεταβλητών του.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.

Aλγόριθμος Bellman – Ford

Όπως και ο αλγόριθμος της Dijkstra, ο Bellman – Ford εφαρμόζεται με χαλάρωση (relaxation), στην οποία οι εκτιμήσεις στη σωστή απόσταση αντικαθίστανται από καλύτερες μέχρι να φτάσουμε τελικά στη λύση.

Για λήψη κάντε κλικ εδώ.