Έρευνα

Ερευνητική εμπειρία

Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ

Αυτόνομο και αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών

Αντικείμενο έρευνας: Επεξεργασία χρονοσειρών σε ισοτιμίες χρηματαγορών.

Περιγραφή έρευνας: Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματων συναλλαγών για τις αγορές Forex, CFDs, Cryptocurrencies κ.α. Αυτό το σύστημα θα προκύψει από την επιλογή, δημιουργία και συγκριτική αξιολόγηση πολλών διαφορετικών συστημάτων αυτόματων συναλλαγών βάσει της μεθόδου d-backtest, η οποία αποτελεί μία μέθοδο δυναμικής επιλογής παρελθοντικής περιόδου για την βελτιστοποίηση παραμέτρων ενός συστήματος αυτόματων συναλλαγών.